Projekat Čišćenja Dunava kod Novog Sada

Svi projekti
Period izgradnje Klijent Lokacija Opis Autor
Obim i program radova za koje je VMS bio angažovan kao podizvođač danskoj konsultantskoj kući COWI činile su asistencija u upravljanju projektom u pitanjima vezanim za zakonsku regulativu i asistencija Direktoru projekta za uklanjanje ruševina Žeželjevog i Petrovaradinskog mosta u svim fazama projekta: Fazi dodatnih istraživanja, fazi Glavnog projekta, tenderskoj fazi, fazi ugovaranja i fazi izvođenja radova. U fazi projektovanja zadaci VMS-a su bili: priprema crteža, skupljanje početnih podataka i ostale potrebne dokumentacije, priprema dela tehničkog opisa koji se odnosi na postojeće stanje, priprema crteža i asistencija u pribavljanju dozvola, priprema tehničkog opisa i tehnologije uklanjanja ruševina i izrada predmera i predračuna radova. Projekat čišćenja Dunava kod Novog Sada se sastojao od 5 delova: Projekta uklanjanja neeksplodiranih minsko- eksplozivnih sredstava, Projekata uklanjanja ruševina Žeželjevog mosta, Petrovaradinskog mosta i Mosta slobode kao i Projekat rehabilitacije rečnog korita.
O projektu